Algemene voorwaarden Locus People

Algemene Voorwaarden Locus People

Art. 1 Definities en Begrippenlijst
a. Opdrachtnemer: Locus People statutair gevestigd te Rotterdam
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van opdrachtnemer voorziet van (een) medewerker(s).
c. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan opdrachtnemer diensten verleent aan opdrachtgever.
d. Diensten: alle door opdrachtnemer voor een opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot -detachering, consultancy, organisatieadviezen, educatie en andere ondersteuning. Waarbij de aansprakelijkheid en verantwoording te allen tijde blijven vallen onder verantwoording van opdrachtgever.
e. Opdrachtbevestiging: Het door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever verstuurde document welke de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte opdracht bevat. In dit document is in ieder geval de inhoud van de diensten en het(uur)tarief alsmede de duur van de opdracht opgenomen, aangevuld met andere specifieke zaken welke van toepassing zijn, welke opdrachtnemer en opdrachtgever ten aanzien van de opdracht zijn overeengekomen. Tevens, indien van toepassing, wordt hierin vastgelegd welke gegevens door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de opdracht.
f. Medewerker: degene die, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met opdrachtnemer, in opdracht van opdrachtnemer diensten bij of ten behoeve van opdrachtgever uitvoert of gaat uitvoeren, bij en onder leiding en toezicht van opdrachtgever; de zelfstandige die krachtens een overeenkomst van opdracht met opdrachtnemer diensten verricht ten behoeve van opdrachtgever met betrekking tot de opdracht; de persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst met een derde via opdrachtnemer werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever.
g. Kandidaat: “ieder persoon, al dan niet medewerker, die door Locus People in het kader van een opdracht, dan wel potentiele opdracht, aan een (potentiële) opdrachtgever wordt voorgesteld.
h. Tarief: de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde vergoeding (honorarium) in verband met de opdracht.

Art. 2 Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met opdrachtnemer.
b. Verwijzingen door opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden worden door opdrachtnemer niet aanvaard. Algemene voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van opdrachtgever zijn slechts geldig indien, en voor zover deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat opdrachtnemer onweersproken laat dat opdrachtgever de algemene voorwaarden van opdrachtnemer niet aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaart.
c. De schriftelijk overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen als bedoeld in lid a en b van dit artikel worden geacht slechts voor de overeenkomst, waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor iedere nieuwe of opvolgende overeenkomst dient afwijking van deze algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

Art. 3 Aanvraag en selectie
a. Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden. Opdrachtnemer selecteert aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie één of meer kandidaten, die zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is gerechtigd een voorgestelde kandidaat af te wijzen.
b. Opdrachtnemer schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien haar inspanningen om welke reden dan ook niet – of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn – leiden tot de daadwerkelijke inzet van een kandidaat.
c. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd opdrachten niet aan te nemen of terug te geven indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer onvoldoende is gebleken. Bij tussentijdse beëindiging om deze reden wordt naar de stand van de opdracht afgerekend. Het bepaalde in artikel 14 blijft onverkort van toepassing.
d. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van een medewerker die niet blijkt te voldoen.
e. Indirecte schade ten gevolge van het inzetten van een kandidaat die niet blijkt te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde eisen is te allen tijde niet verhaalbaar op opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan in dergelijke situatie nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade.

Art. 4 Offertes
a. Alle door opdrachtnemer verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan en hebben tenzij anders wordt vermeld een maximale geldigheid van vier weken.
b. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn aanvaarding is vermeld. Een door opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding is te allen tijde volledig vrijblijvend en opdrachtnemer kan een naar aanleiding van een aanbieding gegeven opdracht zonder opgave van redenen onmiddellijk weigeren, zonder dat dit enige verplichtingen voor opdrachtnemer met zich meebrengt.
c. Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
d. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, vakbladen, personeelsopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn -tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen- geheel vrijblijvend.

Art. 5 Totstandkoming overeenkomst
a. Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat opdrachtnemer deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat opdrachtnemer feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.
b. In gevallen waarin een speciale prijsopgaaf voor de opdrachtgever is opgesteld, komt een overeenkomst tot stand wanneer de opdrachtgever het aanbod van opdrachtnemer aanvaardt, tenzij opdrachtnemer het aanbod binnen 10 dagen na aanvaarding daarvan door de opdrachtgever intrekt zonder uitvoering te hebben gegeven aan de overeenkomst.
c. Alle overige overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van opdrachtnemer zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door opdrachtnemer dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

Art. 6 Ter beschikkingstelling van personeel
a. Opdrachtnemer kiest, de aan de opdrachtgever op diens verzoek ter beschikking te stellen medewerker uit, op basis van de aan opdrachtnemer bekende informatie over de medewerker enerzijds en de informatie van de opdrachtgever over de te verrichten werkzaamheden anderzijds.
b. Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid om de deskundigheid en vaardigheden van de door opdrachtnemer voorgedragen medewerker zelfstandig te toetsen.
c. Indien de opdrachtgever van mening is, dat het door opdrachtnemer aan hem ter beschikking gestelde medewerker niet aan de gestelde vereisten voldoet, is de opdrachtgever gerechtigd om de betreffende medewerker weg te sturen en aan opdrachtnemer om een andere medewerker te vragen. De opdrachtgever blijft gehouden de door de weggestuurde medewerker gewerkte uren te vergoeden.
d. De door opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde medewerker verricht de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden onder leiding en toezicht van die opdrachtgever en op de door de opdrachtgever aan te wijzen locatie.
e. De opdrachtgever verplicht zich om de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde medewerker in de gelegenheid te stellen en alle middelen ter beschikking te stellen, die voor de goede uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk of redelijkerwijze wenselijk zijn.
f. De opdrachtgever is verplicht het door opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde medewerker te beschermen tegen gevaren, van welke aard dan ook. Hieronder wordt mede verstaan de inrichting en het onderhoud van de door de opdrachtgever aan de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde medewerker ter beschikking gestelde ruimten en middelen.
g. Het is opdrachtgever niet toegestaan een medewerker buiten Nederland te werk te stellen zonder daarin uitdrukkelijk opdrachtnemer te kennen en zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor te hebben verkregen. Indien toestemming wordt verkregen dient opdrachtgever in elk geval aan opdrachtnemer opgave te doen van het land, plaats, de aard van de werkzaamheden en de geschatte duur van het verblijf in het buitenland.
h. Indien een medewerker als gevolg van uitdiensttreding of langdurige ziekte niet meer beschikbaar is, zal opdrachtnemer na overleg met opdrachtgever zich inspannen om te zorgen voor vervanging.
i. Indien hiertoe naar het oordeel van opdrachtnemer redelijkerwijs aanleiding bestaat, is het opdrachtnemer te allen tijde toegestaan de medewerker zoals vermeld in de overeenkomst van opdracht te vervangen door een andere medewerker. Het bepaalde in dit artikel blijft onverminderd van kracht.
j. Onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de deswege door opdrachtnemer geleden en nog te lijden schade te vergoeden, waaronder gemaakte kosten en gederfde winst, vrijwaart de opdrachtgever opdrachtnemer van alle vorderingen tot vergoeding van de door de ter beschikking gestelde medewerker of diens erfgenamen geleden schade van welke aard ook, die ontstaan is voor, tijdens, of na de bij of namens de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is te houden.
k. Opdrachtgever mag haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht noch geheel, noch gedeeltelijk aan een derde of derden overdragen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Art. 7 Aansprakelijkheid Locus People
a. Locus People is enkel gehouden zich in te spannen om de overeenkomst naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Locus People deze verplichting niet nakomt, is iedere eventuele uit de overeenkomst voorvloeiende aansprakelijkheid van Locus People beperkt tot het eventueel door haar verzekeraar uitgekeerde bedrag. De uitkering zal in geen geval dit bedrag te boven kunnen gaan onder vermindering van eventueel gemaakte kosten. Aansprakelijkheid van Locus People voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
b. Locus People is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen toegebracht aan de opdrachtgever, aan derden dan wel aan de medewerker zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de medewerker. Locus People is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een verbintenis die door een mede is aangegaan met of die voor hem is ontstaan jegens de opdrachtgever of een derde, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derde.

Art. 8 Rechtstreekse arbeidsverhouding
a. Het is de opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, niet toegestaan om bij opdrachtnemer werkzame of door opdrachtnemer ter beschikking gestelde medewerkers of kandidaten in dienst te nemen of anderszins buiten opdrachtnemer om werkzaamheden voor zich te laten verrichten.
b. Het in het eerste lid bepaalde geldt tot 12 maanden na de laatste dag, dat de betreffende medewerker door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld of anderszins werkzaamheden voor de opdrachtgever heeft verricht.
c. Indien de opdrachtgever de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde medewerker buiten opdrachtnemer om in dienst wenst te nemen of anderszins werkzaamheden voor zich wil laten verrichten, dient de opdrachtgever een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan opdrachtnemer te doen. In goed onderling overleg kan dan een door de opdrachtgever aan opdrachtnemer te voldoen bedrag vastgesteld worden, waarna opdrachtnemer voor de overname van de medewerker schriftelijk toestemming aan zowel de opdrachtgever als de medewerker van opdrachtnemer zal geven.
d. Indien de opdrachtgever de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde medewerker buiten opdrachtnemer om in dienst wenst te nemen of anderszins werkzaamheden voor zich wil laten verrichten, dient de opdrachtgever een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan opdrachtnemer te doen en dient de medewerker op de betreffende opdracht ten minste 1800 uur facturabel te zijn geweest. Vervolgens zal opdrachtnemer voor de overname van de medewerker schriftelijk toestemming aan zowel de opdrachtgever als de medewerker van opdrachtnemer verlenen.
e. Het is opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om een medewerker van opdrachtnemer gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende 12 (twaalf) maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden van beëindiging, buiten opdrachtnemer om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden werkzaamheden te laten verrichten.
f. Bij overtreding van het in lid a t/m e van dit artikel bepaalde, verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer een dadelijk en ineens zonder ingebrekestelling of sommatie opeisbare eenmalige boete van € 10.000,– per overtreding, alsmede € 500,– voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

Art. 9 Zekerheidstelling
a. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd, alvorens medewerkers ter beschikking te stellen of met een eenmaal aangevangen ter beschikkingstelling door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.
b. Indien de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze wordt aangetoond heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan opdrachtnemer alsdan toekomende recht op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens reeds ter beschikking gesteld personeel en/of gemaakte kosten.

Art. 10 Urenadministratie
a. De opdrachtgever is verplicht om alle gewerkte uren van de door opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde medewerker deugdelijk te administreren.
b. In onderling overleg kan gekozen worden voor een wekelijkse, danwel een maandelijkse urenadministratie. De opdrachtgever is verplicht om de urenadministratie de eerste werkdag, volgende op de afloop van de wekelijkse danwel maandelijkse periode, aan opdrachtnemer te doen toekomen.

Art. 11 Facturatie
a. Opdrachtnemer factureert op basis van de door de medewerker elektronisch opgestelde urenstaten die opdrachtgever verbinden, tenzij opdrachtgever overtuigend tegenbewijs levert over de daadwerkelijk gewerkte uren.
b. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever kan er gefactureerd worden op basis van door opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke urenstaten, die opdrachtgever verbinden. Door ondertekening van deze urenstaten verklaart opdrachtgever dat deze juist en volledig zijn ingevuld. Bij verschil tussen de door de medewerker ingeleverde urenstaat en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij opdrachtnemer ingeleverde urenstaat als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs van opdrachtgever dat het door haar behouden afschrift juist is.
c. Indien opdrachtgever de urenstaten niet ondertekent dan wel nalatig is de urenstaten van de medewerker voor akkoord te ondertekenen en/of niet binnen 5 werkdagen na de desbetreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevulde – urenstaat aan opdrachtnemer heeft verstrekt, is opdrachtnemer bevoegd zelf het aantal door de medewerker gewerkte uren bindend vast te stellen, waarbij de overeengekomen arbeidsomvang als uitgangspunt zal dienen.
d. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de op de urenstaten vermelde gegevens van de kandidaat correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de kandidaat, het aantal gewerkte uren, overuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het tarief is verschuldigd, eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. De opdrachtgever staat in voor de tekeningbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde facturering.

Art. 12 Intellectueel eigendom
a. Opdrachtnemer zal de medewerker op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen om – voorzover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden toekomen of worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien opdrachtnemer in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de medewerker of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan opdrachtnemer.
b. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de medewerker aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid a bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan opdrachtnemer.
c. Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de opdrachtgever verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de kandidaat zich beroept op enig recht van intellectuele eigendom.
d. Alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsmede alle vorderingen van opdrachtnemer wegens niet nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever volledig heeft voldaan.

Art. 13 Duur van de opdracht
a. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor:
• een vaste periode (een opdracht met vastgestelde einddatum); of
• een bepaalbare periode (een opdracht op projectbasis, waarbij een objectief bepaalbare gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld voltooiing van het project, de opdracht doet eindigen); of
• een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt (een project met een uiterste einddatum).
b. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat de vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
c. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
• de opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de opdracht; of
• aannemelijk wordt dat de opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens opdrachtnemer zal (kunnen) voldoen; of
• de opdrachtgever geliquideerd is of in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
d. Bij ontbinding van een opdracht worden de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer direct opeisbaar.
e. De opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra opdrachtnemer de kandidaat niet meer kan inzetten doordat de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtnemer en de kandidaat is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Opdrachtnemer schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt. Opdracht nemer zal zich in dit geval inspannen om een nieuwe medewerker ter beschikking te stellen.
f. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer met betrekking tot bij opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten onverlet.

Art. 14 Arbeidsduur en werktijden
a. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en werktijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen.
b. Opdrachtgever verplicht zich ertoe opdrachtnemer voorafgaande aan het aangaan van de opdracht te informeren over eventuele bedrijfssluitingen gedurende de looptijd van de opdracht. Gedurende de looptijd van de opdracht zal opdrachtgever opdrachtnemer onmiddellijk na bekendmaking van een bedrijfssluiting, maar in ieder geval vier weken voor de sluiting, hierover informeren, bij gebreke waarvan opdrachtgever aansprakelijk is voor de eventuele schade van opdrachtnemer, die daarvan (in)direct het gevolg is.
c. Het tijdstip en de duur van de vakantie van de medewerker wordt na overleg met opdrachtgever bindend door opdrachtnemer vastgesteld.

Art. 15 Functie en beloning
a. Het honorarium, van opdrachtnemer, wordt berekend op basis van het uurtarief, zoals vastgelegd in de overeenkomst van opdracht (opdrachtbevestiging).
b. Opdrachtgever is het honorarium verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur c.q. projectduur en eventueel meer gewerkte uren, tenzij en voorzover de medewerker niet werkzaam is geweest wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de medewerker.
c. Over het tarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
d. Indien een medewerker per dag/week/maand meer uren werkzaamheden verricht dan in de opdrachtbevestiging is overeengekomen, dan wordt het uurtarief verhoogd conform hetgeen in de opdrachtbevestiging is vastgelegd. Het minimum van een dergelijke vergoeding bedraagt:
• maandag tot en met vrijdag 125%
• zaterdag 150 %
• zon- en feestdagen 200%
e. In geval van verhoging van de loonkosten van de medewerker als gevolg van (een wijziging van) een overheidsmaatregel en/of ander verbindend voorschrift en/of als gevolg van wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving, en/of CAO is opdrachtnemer gerechtigd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.
f. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd het honorarium aan te passen op basis van het CBS-indexcijfer voor inflatie. In de regel zal na mededeling het nieuwe tarief per 1 januari van het opvolgende jaar ingaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, indien de situatie er om vraagt, tussentijds te verhogen met het CBS-indexcijfer voor inflatie.
g. Een aanpassing van het honorarium wordt door opdrachtnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk aan opdrachtgever bekendgemaakt.
h. De opdrachtgever stelt opdrachtnemer tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de beloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Overwerk, ploegendiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de bij opdrachtgever geldende regeling en aan de opdrachtgever doorberekend.

Art. 16 Aanwijzing en regie opdrachtgever
a. De werkzaamheden vinden plaats onder algehele verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de kandidaat bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
b. Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan de kandidaat op zijn beurt aan een derde ‘uit te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden. Bij uitlening geldt te allen tijde dat opdrachtgever alle relevante verplichtingen uit deze paragraaf, in het bijzonder die van Art. 14 (arbeidstijden), Art. 17 (arbeidsomstandigheden) en Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. (overname) op zijn beurt met zijn opdrachtgever overeenkomt en dat hij jegens opdrachtnemer volledig instaat voor de nakoming daarvan.
c. De opdrachtgever kan de kandidaat slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien opdrachtnemer en de kandidaat daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
d. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de medewerker als voor haar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer terzake tegen aanspraken van de medewerker en/of derden.

Art. 17 Arbeidsomstandigheden
a. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de kandidaat en opdrachtnemer verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
b. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld. Opdrachtgever is gehouden om aan de medewerker en opdrachtnemer tijdig voor aanvang van de werkzaamheden van de medewerker een document te verstrekken met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
c. Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW. 3.
d. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken (van een medewerker) uit hoofde van artikel 7:658 lid 4 BW (bedrijfsongevallen).
e. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle eventuele aanspraken van een medewerker in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de medewerker toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever.
f. Indien de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert opdrachtnemer zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt daarbij een kopie van de opgestelde rapportage.

Art. 18 Vervanging
a. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ingezette kandidaat door een andere kandidaat onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van opdrachtnemer, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijnen van het CWI. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden kunnen afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
b. Opdrachtnemer schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien opdrachtnemer om welke reden dan ook een (vervangende) kandidaat niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen bij de opdrachtgever kan inzetten.
c. Bij arbeidsongeschiktheid van een kandidaat is opdrachtnemer niet gehouden voor onmiddellijke vervanging zorg te dragen. Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan twee maanden duurt of dreigt te gaan duren, treden opdrachtnemer en de opdrachtgever met elkaar in overleg over de mogelijkheden van vervanging.

Art. 19 Opschorting
De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de kandidaat tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtgever zonder dat er sprake is van overmacht tijdelijk geen werk heeft voor de kandidaat of de kandidaat niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan opdrachtnemer het tarief te voldoen over het laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren.

Art. 20 Bedrijfssluiting
Opdrachtgever dient opdrachtnemer bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat opdrachtnemer deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever opdrachtnemer onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om opdrachtnemer tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan opdrachtnemer het tarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Art. 21 Betalingen
a. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden om elke door opdrachtnemer ingediende factuur binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te voldoen. Indien een factuur niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan.
b. Uitsluitend betalingen aan opdrachtnemer of aan een door opdrachtnemer schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betaling aan een kandidaat is onverbindend en kan nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
c. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 500,– per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door opdrachtnemer is ingeroepen respectievelijk de vordering door opdrachtnemer ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Art. 22 Discriminatie
Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functie relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door opdrachtnemer worden meegewogen.

Art. 23 Auto
Indien door opdrachtgever aan kandidaat een auto ter beschikking wordt gesteld, overlegt de opdrachtgever aan opdrachtnemer onverwijld alle voor een correcte salaris verwerking benodigde gegevens, waaronder een opgave van begin- en einddatum, model en cataloguswaarde. Opdrachtgever is jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor niet, niet tijdig of onjuist verstrekte gegevens. Opdrachtgever is gehouden om alle wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten en is aansprakelijk voor alle mogelijke uit het gebruik van de auto voortvloeiende schade.

Art. 24 Medezeggenschap
De opdrachtgever is gehouden om de kandidaat die lid is van de ondernemingsraad van opdrachtnemer of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze rechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving. Alléén indien de kandidaat medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het tarief ook verschuldigd over de uren waarin de kandidaat onder werktijd werkzaamheden in verband van het uitoefenen van medezeggenschap verricht of een opleiding terzake volgt.

Art. 25 Bescherming tegen gevaren
De werkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd op locatie van opdrachtgever en/of diens klant. Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 BS (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot de medewerker. Opdrachtgever is jegens de medewerker in dat kader volledig aansprakelijk. In dit kader vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle schade en kosten die opdrachtnemer lijdt in verband met enige aanspraak van de betreffende medewerker uit hoofde daarvan.

Art. 26 Rechtskeuze en geschillen
De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt volledig beheerst door, het Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij – indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen – zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de rechtbank Rotterdam bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Art. 27 Slotbepaling
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Met Locus People wordt bedoeld (dochterondernemingen van) Rhosaffier B.V. en bedrijven die deel uitmaken van of gelieerd zijn aan Locus People, waaronder: Locus People BV, Locus People Engineering BV en Locus People Rotterdam BV en al haar handelsnamen zoals opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waaronder: Locus People Nederland, Locus People Finance, Locus People Groningen en Locus People Utrecht.