Gemeente Rotterdam

Met trots en veel vertrouwen kunnen wij bekend maken dat we officieel partner zijn van de gemeente Rotterdam! Dit betekent dat wij exclusief voor de gemeente Rotterdam personeel werven gedurende de periode 2020 t/m 2026 voor functies op het gebied van ontwerpen, dimensioneren en adviseren van de waterketen van de stad Rotterdam.

Gemeente Rotterdam:

Het Ingenieursbureau Rotterdam maakt deel uit van het cluster Stadsontwikkeling. Zij verzorgen de voorbereiding, contractvorming en begeleiding van bouw- en infraprojecten voor de gemeente. Het cluster Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad met hart voor Rotterdam en voor de mensen die er komen, wonen en werken. Binnen het Ingenieursbureau initiëren en begeleiden zij ruimtelijke en economische investeringen in Rotterdam. Daarbij is het Ingenieursbureau Rotterdam zowel een publiek ontwikkelaar als een kwaliteitsbewaker. In team Stedelijk Water en Ondergrond werken zij met circa 35 collega’s op het gebied van stedelijk (afval)water(beleid), klimaatadaptatie, geohydrologie en geotechniek in een integraal adviesteam.

Uitdagingen voor de gemeente

De belangrijkste uitdagingen op dit moment:

Water: Waterkwantiteit en -kwaliteit in het kader van klimaatverandering. Ontwikkeling van het functioneel advies op het gebied van het water proces.

Buitenruimte: Leefomgevingskwaliteit

Infrastructuur: Ontwerpen en innovatieve oplossingen zoeken in bestaand dicht stedelijk gebied met een drukke ondergrond.

Beleid: GRP 2021-2025 en de omgevingswet.

Werkzaamheden:

Het goed afvoeren en verwerken van het afval- en hemelwater is een taak van de gemeente. Een goed functionerend stedelijk watersysteem zorgt ervoor dat de Rotterdammer droge voeten houdt. Het Stedelijk Water Adviesteam heeft de taak het opstellen van adviezen voor het rioolvervangingsprogramma, dit is gemiddeld 40 km op jaarbasis.

Inventarisatiefase
Tussen de twee en drie jaar voorafgaand aan de voorgenomen vervanging begint de gemeente met een inventarisatiefase. Hierin worden alle relevante aspecten van de waterhuishouding en de invloeden vanuit de omgeving waar de rioolvervanging plaats zal gaan vinden. De gemeente start de noodzakelijke onderzoeken op samen met andere adviseurs op andere expertises zoals grondwater, funderingen, bodemkwaliteit en bodem.

Functioneel Advies
Dit is de afsluitende fase waarin het daadwerkelijk ontwerp wordt gemaakt. De gemeente stemt op basis van de inventarisatie- en variantenstudie nogmaals de uitgangspunten af. Daarnaast beschrijven zij hoe de waterstromen zullen gaan lopen. De gemeente maakt een modelmatige toetsing op basis van de uitgangspunten en legt alle functionele eisen van het plan vast op een schematische tekening. Het functioneel advies is de basis voor het bestek en de bestekstekeningen.

Variantenstudie
Hier worden de kansen en uitvoeringsrisico’s vertaald naar systeemvarianten voor de waterhuishouding. Deze systeemvarianten worden verder uitgewerkt en op verschillende punten getoetst. Vervolgens wordt deze gedeeld met de opdrachtgever en relevante stakeholders. Nadat de voorkeursvariant gekozen is, word deze verder uitgewerkt.

Samenwerkingsverbanden:

De gemeente Rotterdam werkt samen met de volgende organisaties:

  • Rotterdamse Samenwerking Afvalwaterketen (RoSA).
    De gemeente biedt inhoudelijke ondersteuning en expertise aan de langetermijnvisie (2050) voor de afvalwaterketen in Rotterdam.
  • Ingenieursbureau Amsterdam
  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  • Havenbedrijf Rotterdam
  • Woningbouwcorporaties

Opdrachtgevers

  • Primaire opdrachtgever is de afdeling water bij stadsbeheer.
  • Stadsontwikkeling IBR realisatie buitenruimte: de gemeente geeft functionele adviezen.
  • Havenbedrijf Rotterdam: binnen de stadshavens en de industriegebieden in het westelijk havengebied is een verdeling in het beheer en onderhoud tussen de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf.

HEB JE INTERESSE

Ben jij benieuwd welke interessante en uitdagende functies binnenkort beschikbaar zijn? Houd dan onze pagina in de gaten of neem contact op met Niels Gabriels of Arnoud Cazander via de contactgegevens die u hiernaast kan vinden.

Niels-Gabriels

Niels Gabriels
Salesmanager Bouw Civiel

06-10133984
n.gabriels@locuspeople.nl

IMGP4316-1-wazig

Arnoud Cazander
Accountmanager Bouw Civiel

06-11182455
a.cazander@locuspeople.nl

WhatsApp met ons!